Statut ExploRES

Statut

Stowarzyszenia Upowszechniania Wiedzy

„ExploRes”

  

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1.   Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych, działającą zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

2.   Stowarzyszenie może używać nazw skróconych: Stowarzyszenie „ExploRes” lub „ExploRes”

3.   Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.

 

§ 3

1.   Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.   Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju, na terenie innych Państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3.   Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.

 

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

 

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. Cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na działalność statutową.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA ORGANIZACJI

 

§ 7

1.   Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej i wychowawczej, zwłaszcza w zakresie upowszechniania i propagowania wiedzy o osiągnięciach nauki i techniki. W szczególności poprzez wyjaśnianie natury zjawisk oraz procesów zachodzących w przyrodzie i technice, przy pomocy naukowych narzędzi. Celem takiego upowszechniania wiedzy jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, a także wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez specjalistyczne wsparcie i pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

2.   Cele Stowarzyszenia znajdują się w sferze działań publicznych określonych w artykule 4, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, szczegółowe określenie celów i zadań publicznych znajduje się w Rozdziale III DZIAŁALNOŚĆ POZYTKU PUBLICZNEGO.

§ 8

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:

a)    propagowanie idei interaktywnej edukacji naukowej i kulturalnej obejmującej nauki przyrodnicze i techniczne,

b)    tworzenie i udostępnianie ekspozycji składających się z interaktywnych urządzeń oraz przyrządów umożliwiających samodzielne przeprowadzanie obserwacji               i doświadczeń oraz organizowanie popularnonaukowych pokazów, konkursów i zajęć laboratoryjnych,

c)    inspirowanie, organizowanie lub współorganizowanie spotkań, odczytów, wykładów, konferencji, szkoleń, pokazów,

d)    inspirowanie, organizowanie lub współorganizowanie imprez masowych oraz uroczystości o charakterze naukowym, artystycznym i kulturalnym,

e)    opracowywanie, publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw z zakresu swojej działalności statutowej: materiałów dydaktycznych i naukowych – podręczników,
skryptów, poradników, czasopism, testów i innych oraz materiałów informacyjno-reklamowych, promujących działalność Stowarzyszenia,

f)     inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów związanych z zakresem swojej działalności statutowej,

g)    współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi,, instytucjami oświaty i kultury, mediami a także z innymi osobami prawnymi i fizycznymi oraz jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej,

h)    prowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego,

i)      wspomaganie rozwoju dzieci wybitnie uzdolnionych,

j)      prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (demoralizacją),

k)    prowadzenie działalności profilaktycznej oraz informacyjnej dla różnych grup (społecznych, zawodowych i innych) zainteresowanych szeroko pojętą problematyką wspierania rozwoju dzieci i młodzieży,

l)      prowadzenie instytucji edukacyjnych i innych realizujących cele stowarzyszenia,

m)   świadczenie na zlecenie oraz ze środków własnych usług w formie placówek, zespołów, imprez itp., wspieranie działań społeczności lokalnych służących aktywności obywatelskiej w dziedzinach ze sfery zadań publicznych,

§ 9

1.   Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.

2.   Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.

3.   Sekcją kieruje przewodniczący. Sekcję oraz jej przewodniczącego, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd.

  

 

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 

§10

1.   Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873) w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt.1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,22,23,24.

2.   Działalnością nieodpłatną Stowarzyszenia  objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych.

3.   Do działalności odpłatnej Stowarzyszenia należy:

a)    udostępnianie ekspozycji, wystaw i prezentacji edukacyjnych związanych z działalnością statutową,

b)    prowadzenie pokazów, prezentacji oraz zajęć laboratoryjnych,

c)    prowadzenie szkoleń osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

d)    prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla różnych podmiotów,

e)    prowadzenie prac naukowo – badawczych,

f)     prowadzenie działalności wydawniczej,

g)    opracowywanie ekspertyz i raportów dla podmiotów gospodarczych,

h)    organizacja konferencji naukowych,

i)      organizacja imprez masowych o charakterze popularnonaukowym, artystycznym i kulturalnym,

j)      opracowanie, administrowanie i zarządzanie programami lub projektami innych organizacji, instytucji oraz zespołów profesjonalistów i grup nieformalnych,

k)    tworzenie baz danych i oprogramowania komputerowego,

l)      prowadzenie działań związanych z wykonywaniem zadań publicznych przez organy administracji publicznej.

 

§11

1.   Stowarzyszenie współpracuje z organami administracji publicznej w zakresie wykonywania zadań należących do sfery zadań publicznych, w szczególności w obszarach wymienionych w §10 niniejszego statutu.

2.   W zakresie wykonywania zadań publicznych, Stowarzyszenie w szczególności:

a)   wykonuje zadania zlecone przez organy administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

b)   informuje organy administracji publicznej o planowanych kierunkach swojej działalności,

c)   udziela konsultacji projektów aktów normatywnych związanych z obszarem swojej działalności,

d)   uczestniczy w zespołach doradczych i inicjatywnych wraz z przedstawicielami innych organizacji pozarządowych i przedstawicielami właściwych organów administracji publicznej.

 

 

ROZDZIAŁ IV

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 12

1.   Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2.   Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)    zwyczajnych,

b)    wspierających,

c)    honorowych.

 

§ 13

1.   Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:

a)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b)    korzysta z pełni praw publicznych,

c)    utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia i deklaruje chęć ich realizacji,

d)    złożył pisemną deklarację członkowską,

e)    przedstawił pisemną rekomendację dwóch członków Stowarzyszenia.

2.   Decyzję w sprawie przyjęcia nowych członków do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od złożenia deklaracji.

3.   Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

4.   Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.

5.   Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia i wyraziła na to pisemną zgodę.

6.   Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 

§ 14

1.   Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)    aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,

b)    przestrzegać postanowienia statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

c)    regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie.

2.   Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:

a)    wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b)    brać udział z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Członków oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

c)    korzystać z dorobku, urządzeń, świadczeń, pomocy i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

3.   Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

4.   Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

5.   Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

 

§ 15

1.   Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

a)    dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia,

b)    śmierci lub utraty pełnej zdolności do czynności prawnych przez członka wspierającego,

c)    pozbawienia praw publicznych,

d)    wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:

–  zalegania z opłatą składek lub innych zobowiązań dłużej niż 9 miesięcy,

–  naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów, a w szczególności nie uczestniczenie w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,

–  działania na szkodę Stowarzyszenia.

2.   Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu Członków a uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 16

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 17

1.   Stowarzyszenie  nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia członków zarządu, członków komisji rewizyjnej, pracowników Stowarzyszenia, oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2.   Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia osobom wymienionym w § 17 pkt.1 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3.   Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 17  pkt.1 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia.

4.   Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w § 17 pkt.1.

  

 

ROZDZIAŁ V

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

a)    Walne Zebranie Członków,

b)    Zarząd,

c)    Komisja Rewizyjna.

 

§ 19

1.   Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.   Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

3.   W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zebrania Członków, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, na którym uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

4.   W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród niewybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego skład osobowy został zmniejszony.

  

Walne Zebranie Członków

 

§ 20

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 21

Walne Zebranie Członków może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

 

§ 22

1.   Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku.

2.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

a)   z własnej inicjatywy,

b)   na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

c)   na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku.

d)   Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.

e)   pracami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący a protokołuje Sekretarz wybierani każdorazowo przez uczestników Walnego Zebrania Członków.

f)    Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)    uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów,

b)    wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

c)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d)    udzielanie absolutorium Zarządowi,

e)    ustalanie wysokości składek członkowskich,

f)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie,

g)    określanie maksymalnej wartości oświadczeń woli i zobowiązań finansowych podejmowanych przez Zarząd,

h)    podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i)      podejmowanie uchwał w sprawie nadania statusu członka honorowego,

j)      podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd

 

§ 24

1.   Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

2.   Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, skarbnika i sekretarza.

3.   Zwyczajne posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał, na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie co najmniej 14 dni od zgłoszenia wniosku.

4.   W sytuacjach nagłych, których nie dało się przewidzieć w terminie zwołania zwyczajnego posiedzenia Zarządu w trybie podanym w pkt.3, a rodzących konieczność podjęcia decyzji – mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne Zarządu. Zawiadomienie o nadzwyczajnym posiedzeniu Zarządu powinno być dokonane z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem, z podaniem proponowanego porządku obrad.

§ 25

Członkiem Zarządu Stowarzyszenie nie może być osoba, która:

a)    pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)    była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

 

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

a)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

b)    zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

c)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

d)    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

e)    skreślanie i wykluczanie członków,

f)     powoływanie sekcji oraz ich przewodniczących,

g)    zwoływanie Walnych Zebrań Członków,

h)    uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,

i)      opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia,

j)      sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

k)    odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji,

l)      podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia,

m)   tworzenie Oddziałów Terenowych  Stowarzyszenia.  

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 28

1.   Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2.   Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.

3.   Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie może być ponadto osoba, która:

a)    pozostaje z członkami Zarządu  Stowarzyszenia w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

b)    była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne.

 

§ 29

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie co najmniej 14 dni od zgłoszenia wniosku.

 

§ 30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)    kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia,

b)    występowanie do Zarządu i Walnego Zebrania Członków z wnioskami wynikającymi  z kontroli,

c)    składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,

d)    żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

 

§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§ 32

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

  

 

ROZDZIAŁ VI

ODDZIAŁY TERENOWE

 

§ 33

1.   Dla wykonywania swoich działań Stowarzyszenie tworzy sieć, której ogniwami są Oddziały Terenowe Stowarzyszenia, zwane dalej Oddziałami.

2.   Oddziały są jednostkami organizacyjnymi wyodrębnionymi organizacyjnie, realizującymi cele statutowe Stowarzyszenia, o terytorialnie wyodrębnionym zasięgu działania.

3.   Oddziały nie posiadają odrębnej osobowości prawnej.

4.   Oddziały dla realizacji swoich zadań współpracują z organizacjami pozarządowymi, organami samorządu terytorialnego i społecznościami lokalnymi; mogą przystępować do krajowych lub regionalnych zrzeszeń po uzyskaniu akceptacji zarządu Stowarzyszenia.

5.   Oddziały działają na podstawie niniejszego statutu oraz regulaminów porządkowych zatwierdzonych przez Zarząd Stowarzyszenia. Regulaminy porządkowe powinny określać zakres niezbędnej samodzielności dyrektorów Oddziałów oraz granice uprawnień do podejmowania decyzji bez zgody centralnych organów Stowarzyszenia.

6.   Dyrektorów Oddziałów powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

  

  

ROZDZIAŁ VII

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 34

Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie funkcjonowania  Stowarzyszenia.

 

§ 35

1.   Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

a)    składki członkowskie,

b)    darowizny, subwencje, dotacje, zapisy i spadki, udziały, lokaty,

c)    dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów, ofiarności publicznej,

d)    własna działalność gospodarcza.

2.   Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 36

1.   Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest na realizację celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów funkcjonowania Stowarzyszenia.

2.   Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

3.   Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest prezes Zarządu i jeden członek Zarządu łącznie lub dwaj członkowie Zarządu łącznie, z tym, że jeden z członków musi posiadać upoważnienie prezesa do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 37

1.   Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

2.   Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia na cele zgodne ze statutową działalnością Stowarzyszenia.