Walne Zebranie Stowarzyszenia


Walne Zebranie Stowarzyszenia poświęcone było ocenie działaności Stowarzyszenia w roku 2009 i pierwszej połowie 2010. Przyjęto sprawozdanie Zarządu z działaności organizacji za 2009 rok oraz z pierwsze półrocze bieżącego.

 

Tematem wokół którego koncentrowała sie uwaga obecnych na zebraniu była ocena organizacji i przebiegu projektu "Dzień Odkrywców" - Pierwszy Interaktywny Pikniki Wiedzy. Opinie członków Stowarzyszenia były jednomyślne - projekt został przeprowadzony na wysokim poziomie organizacyjnym i merytorycznym a wnioskiem z dyskusji było akceptacja dla stanowiska Zarządu o kontynuacji projektu w latach nastepnych.

 

Jako jeden z celów planu pracy Stowarzyszenia uznano prowadzenie na szeroką skalę procesu kompletowania zespołu Animatorów Pokazów Popularnonaukowych.

 

Przyjęto również istotne zmiany organizacyjno - wizerunkowe. Zaakceptowano przedstawiony przez Prezesa Zarządu projekt kierunku zmian logotypu organizacji - modyfikację jego szczegółów z zachowaniem kształtu i elementów dotychczas używanego znaku graficznego. Zasadniczą zmianą przewidzianą w projekcie i zaakceptowaną przez Walne Zebranie była rezygnacja z dotychczas używanej kolorystyki logotypu. Kolor zielony został zastąpiony dwoma barwami: grafitową oraz pomarańczową.

Uzasadnieniem zmian były opinie eksperckie dotyczące dotychczas używanego znaku graficznego w kontekście prawidłowego kształtowania wizerunku Stowarzyszenia.