Projekt ICENT


Projekt ICENT to przedsięwzięcie, którego celem jest utworzenie w Rzeszowie placówki specjalizującej się w innowacyjnym modelu edukacji - Interaktywnego Centrum Edukacji Naukowo - Technicznej (w skrócie ICENT).

Szczegółowe założenia merytoryczne projektu w swej treści oraz wskazaniach realizacyjnych oparte są na sporządzonym przez Stowarzyszenie ExploRes opracowaniu „Koncepcja Placówki Edukacji Interaktywnej w Rzeszowie”. Zakres prac wykonanych przez Stowarzyszenie ExploRes w ramach projektu obejmował również opracowanie analiz i zestawień, na podstawie których uzasadniono podstawowe założenia projektu.

Dokument stanowiący definicje projektu powstał w 2008 roku jako wynik pracy zespołu roboczego, w skład którego wchodzili przedstawiciele Stowarzyszenia ExploRes, WSK PZL-Rzeszów S.A., Stowarzyszenia „Dolina Lotnicza”, Politechniki i Uniwersytetu Rzeszowskiego, WSIiZ, władz samorządowych oraz szeregu organizacji i instytucji związanych z edukacją.

 

Dokument zawiera charakterystykę przedsięwzięcia w następujących obszarach:

 • zarys ogólny projektu (misja, motywacja, szanse)
 • założenia szczegółowe projektu (charakterystyki, analizy, dane liczbowe, oszacowania, wnioski i rekomendacje dla przyszłej realizacji)
 • zestawienie szacunkowych kosztów
 • propozycje ekspozycji i eksponatów

 

Wśród wniosków i rekomendacji dla realizacji ośrodka wymienić należy nastepujące zapisy, stanowiące, że:

Ośrodek ma:

 • Pełnić funkcje edukacyjne i społeczne,
 • Przyczynić się do rozwoju przestrzennego i promocji miasta

 

Obiekt powinien być:

 • zlokalizowany w dobrze skomunikowanym miejscu
 • składać się z parku oraz budynku o łącznej powierzchni całkowitej 1300-5000 m2 (nowy lub zmodernizowany)

 

Ośrodek powinien udostępniać:

 • 5-8 ekspozycji tematycznych i przekrojowych (docelowo)
 • 100-300 eksponatów
 • w pierwszym etapie (otwarcie): 2-3 ekspozycje i 50-80 eksponatów

   

Proponowana przez Stowarzyszenie lokalizacja Ośrodka:

Obok Hali na Podpromiu z możliwością zagospodarowania części bulwarów oraz obszaru na prawym brzegu rzeki. Lokalizacja zapewniła by bardzo dobrą dostępność ośrodka oraz stworzyłaby nową jakość dla osób odwiedzających tereny rekreacyjne wzdłuż Wisłoka na obydwu jego brzegach.


Projekt ICENT był m. in. prezentowany w grudniu 2008 na konferencji „Interakcja – Integracja”, zorganizowanej przez Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie oraz przedłożony władzom samorządowym.

 

Realizacja projektu umożliwi stworzenie w Rzeszowie ośrodka o innowacyjnym charakterze zarówno w sferze edukacji jak i zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zaoferuje mieszkańcom miasta nowy, ciekawy i pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy Rzeszowa i regionu zyskają instytucję, która dołączy do coraz liczniejszego grona tego typu ośrodków edukacyjnych w kraju i poza granicami Polski.