Porozumienie

 


 

Porozumienie jakie zawarły Centrum Nauki "Kopernik" oraz Stowarzyszenie ExploRes okresla rolę stowarzyszenia w lokalnych działaniach na rzecz rozwoju sieci Klubów Młodego Odkrywcy, przede wszystkim na Podkarpaciu. To pierwsze tego typu porozumienie w skali całego kraju i stanie się niewątpliwie swoistym laboratorium współpracy nie tylko pomiedzy Klubami ale tae pomiędzy koordynatorem krajowym, jakim jest CN Kopernik a lokalnym partnerm.

 

Program Klub Młodego Odkrywcy został zainicjowany w 2002r. przez Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe. W latach 2002-2005 realizowany był w ramach programu „Równać Szanse” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prowadzonego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Od 2009 roku koordynatorem Programu KMO jest Centrum Nauki Kopernik, a wspomniana Fundacja jego partnerem.
 
Od 2010 r. liczba Klubów wzrosła dziesięciokrotnie i wynosi obecnie ponad 300 w Polsce oraz blisko 30 za granicą, w krajach Europy wschodniej (Ukraina, Białoruś i Rosja) oraz w Gruzji. Podstawą działania Klubów jest eksperymentowanie, pozwalające uczestnikom na samodzielne odkrywanie świata -„nie wiem, więc sprawdzę” - stawianie pytań, formułowanie hipotez, szukanie odpowiedzi. Idea angażowania dzieci, młodzieży i ich opiekunów w proces uczenia się poprzez eksperymenty zyskuje zwolenników w przedszkolach, gimnazjach, szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych. Rosnące zainteresowanie Programem uzasadnia potrzebę rozwijania sieci Klubów i jednoczesnego konsolidowania ich społeczności.
 
Z początkiem października 2014 r. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy „ExploRes” i Centrum Nauki Kopernik podpisały porozumienie o współpracy, u podstaw której leży rozwijanie sieci KMO w celu upowszechniania i promocji Programu. Wspólne działania partnerów obejmą merytoryczne wspieranie działalności Klubów, rozwijanie kompetencji ich Opiekunów do aktywizacji dzieci i młodzieży w proces uczenia opartego na dociekaniu i doświadczaniu, jak również angażowanie społeczności lokalnych (w tym rodziców) w aktywności edukacyjne KMO. Stowarzyszenie będzie dążyć do wzmacniania relacji między istniejącymi i nowo powstającymi Klubami, rozwijając ofertę Programu w odpowiedzi na potrzeby edukatorów prowadzących działalność w regionie. Zawarte porozumienie jest jednym z kluczowych elementów wieloletniej strategii rozwoju Programu KMO, opracowanej w celu zapewnienia stabilnego funkcjonowania i wzmacniania jego komponentów.
 
- Rozwijamy w kraju i za granicą sieć Klubów Młodego Odkrywcy, traktując je jako laboratoria dobrych praktyk edukacyjnych i sposób dyfuzji nowych rozwiązań do szkół i ośrodków edukacji pozaszkolnej. Chcemy wspierać aktywnych nauczycieli, opiekunów, wychowawców i motywować ich do działania bez względu na miejsce, w którym się znajdują. Rozrastamy się i działamy na coraz większą skalę. Aby w pełni wykorzystać potencjał Programu, zdecydowaliśmy się zmienić model jego rozwoju. Zapraszamy do współpracy partnerów regionalnych, którym łatwiej będzie utrzymywać  bliskie i częste kontakty z Klubami w regionie i wspierać lokalnych liderów w zakładaniu nowych. Niezwykle ważną rolą partnerów regionalnych będzie pozyskiwanie lokalnych zasobów w celu wykorzystania ich do współpracy z Opiekunami Klubów - mówi Anna Dziama, kierownik Działu Edukacji w Centrum Nauki Kopernik.
 
W województwie podkarpackim, również w samym Rzeszowie, działają Kluby KMO. Ich członkami są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Jeden z Klubów funkcjonuje w przedszkolu. Opiekunami Klubów są nauczyciele tych placówek. Poza samodzielną aktywnością, odbywającą się głównie w siedzibie własnej placówki, Opiekunowie podejmują także wspólne działania. Uczestniczą w piknikach naukowych, w tym w Pikniku Naukowym Kopernika i Polskiego Radia w Warszawie oraz w rzeszowskim Interaktywnym Pikniku Wiedzy „Dzień Odkrywców”.
 
- Jako partner regionalny Programu, chcemy tworzyć pomosty między systemem oświaty a edukacją nieformalną – „ambasadorami” jej metod i praktyk w szkołach są Opiekunowie KMO. Wierzymy, że połączenie entuzjazmu, zabawy i rozbudzania ciekawości świata z praktyką i wiedzą nauczycieli i instruktorów, zaowocuje udoskonaleniem metod pracy obydwu sfer działalności edukacyjnej. Pragniemy zwiększyć nasz potencjał, nawiązywać nowe kontakty, pozyskiwać animatorów i włączać w działania Stowarzyszenia osoby angażujące się w popularyzację wiedzy - mówiTomasz Michalski z ExploRes.
 
Centrum Nauki Kopernik - jako ogólnopolski koordynator  wspomagający realizację Programu KMO w regionach - będzie wspierać  Stowarzyszenie „ExploRes” w szkoleniu trenerów, którzy będą współpracować z Opiekunami powstających i działających Klubów w ramach organizowanych warsztatów, szkoleń i spotkań. Głównym zadaniem Kopernika będzie dzielenie się wiedzą i doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w prowadzeniu Programu; przy wsparciu partnerów Programu będzie też rozwijać narzędzia edukacyjne oparte na metodzie KMO i upowszechniać je m.in. w toku warsztatów, udostępniając materiały w Internecie (portal KMO), rekrutując i szkoląc zespół trenerów. Stowarzyszenie i Centrum Nauki Kopernik dołożą wszelkich starań, aby dostęp do oferty KMO pozostał bezpłatny dla uczestników Programu.
 
Partnerzy utrzymują relacje od wielu lat. Wraz z innymi instytucjami non-profit współtworzą środowisko centrów nauki i organizacji ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa opartego na edukacji, nauce, technice i innowacji. Zawiązane wielostronne porozumienie o nazwie „Społeczeństwo i Nauka” (SPiN) służy zwiększeniu efektywności podejmowanych działań – przybierają one różne formy, ale łączy je rozbudzanie ciekawości świata, podkreślanie roli indywidualnego doświadczenia, zaangażowania, kreatywności i krytycznego myślenia.
 
 
 
Misją Programu KMO jest wspieranie aktywnych edukatorów w ich pracy z dziećmi i młodzieżą, poprzez:
  • budowanie społeczności KMO zaangażowanej w zmianę jakości edukacji, u której podstaw znajdzie się ukazywanie znaczenia jakości procesu uczenia się – nie tylko jego efektów
  • rozwijanie umiejętności i wiedzy opiekunów Klubów w zakresie stosowanych narzędzi edukacyjnych, połączone z upowszechnianiem metody badawczej i metod pracy grupowej, sprzyjające aktywizacji dzieci i młodzieży
  • kreowanie i wzmacnianie środowiska liderów zmiany, wywodzących się ze środowiska lub otoczenia Klubów.

 

Podstawą zaangażowania w proces zmian są: chęć poznawania i zrozumienia świata, dążenie do dzielenia się wiedzą i umiejętnościami oraz świadomość roli nauki we współczesnym świecie. Realizacja misji ma na celu ukazywanie ważnej roli edukacji nieformalnej w rozwoju osobistym i społecznym. 
 
 
Koordynator Programu Partner Programu Partner Regionalny Współpraca Regionalna
 Uniwersytet_Rzeszowski